Yhteydet eri oppiaineisiin

Globaalin kuluttajan foorumi tukee yläkoulun ja lukion opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. Foorumia voi käyttää täydentämään oppikirjoista saatavaa tietoa. Globaalin kuluttajan foorumin eri aihealueet tarjoavat hedelmällisen yhteistyömahdollisuuden eri oppiaineiden välillä. Myös yhteistyö eri aineiden opettajien välillä ajokorttitehtäviä tehtäessä on suositeltavaa. Alla on esitelty Globaalin kuluttajan foorumin teemojen yhteyksiä eri oppiaineisiin tarkemmin. Jaksojen sopivuudesta eri oppiaineisiin on lisätietoa myös kunkin jakson opetusvinkkien kohdalla.

 

Maantiede

Yläkoulun maantiedon opetuksen tavoitteena on arvioida ympäristön ja ihmisten välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka sekä ohjata oppilaita pohtimaan maapallolla esiintyvien luonnontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita. Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ympäristö- ja kehityskysymyksistä sekä oppia toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti. Lisäksi maantiedon opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi. Juuri näitä teemoja käsittelee myös Globaalin kuluttajan foorumi. Maantiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat kaikista oppiaineista lähimpänä foorumin sisältöjä.

Lukion maantieteen opetussuunnitelman tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolesta toimivana aktiivisena maailmankansalaisena. Tavoitteena on myös havainnoida, analysoida ja arvioida sekä luonnonympäristön että rakennetun ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Globaalin kuluttajan foorumin teemat sopivat sisällöllisesti lukion kursseista erityisesti Yhteinen maailma ja Riskien maailma -kurssien sisältöihin.

Biologia

Yläkoulun biologian opetuksen yleisenä tavoitteena on kiinnittää huomiota ihmisen ja luonnon välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen. Tavoitteena on myös, että oppilas ymmärtää ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet. Biologian opetuksen keskeisistä sisältöalueista ekologisesti kestävä kehitys, ympäristömuutosten tutkiminen sekä oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen ovat keskeisiä teemoja myös Globaalin kuluttajan foorumilla.

Lukion biologian opetussuunnitelman tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien tulevaisuudesta. Globaalin kuluttajan ajokortti sopii parhaiten biologian kolmannen kurssin ympäristöekologian teemoihin, jossa mm. hahmotetaan ympäristöongelmien syitä, seurauksia ja ratkaisumahdollisuuksia sekä kehitetään ympäristölukutaitoa.

Uskonto

Yläkoulun uskonnon etiikan opetuksen tavoitteisiin kuuluu eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen sekä toisen asemaan asettuminen. Lisäksi tarkastellaan ihmistä oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana. Lukion uskonnon opetuksen tavoitteissa on puolestaan tavoite ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkitys. Eettisten valintojen pohtiminen on osa kaikkien uskontojen opetusta sekä peruskoulussa että lukiossa. Etenkin Globaalin kuluttajan foorumin jaksot kolme, neljä ja kuusi sisältävät materiaalia ja tehtäviä, jotka soveltuvat eettisten kysymysten, oikeudenmukaisuus-käsitteen sekä ihmisoikeuksien pohdintaan.

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedossa on sekä yläkoulun että lukion opetussuunnitelmissa tavoitteena omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta. Elämänkatsomustiedon yläkoulun sisällöistä ympäristöetiikka, luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus ja toimiminen tulevaisuuden hyväksi ovat teemoja, jotka ovat vahvasti mukana Globaalin kuluttajan foorumilla. Lukion elämänkatsomustiedon kursseista ainakin kurssien yksi ja kolme teemoihin löytyy esimerkkejä Globaalin kuluttajan foorumilta.

Historia

Yläkoulun historian opetussuunnitelman tavoitteena on oppia ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita monin tavoin, selittämään ihmisten toiminnan tarkoitusperiä ja arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa. Globaalin kuluttajan foorumilla käsitellään yläkoulun historian sisältöalueisiin kuuluvaa etelän ja pohjoisen vastakkainasettelua sekä maailman jakautumista köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvia ongelmia. Globaalin kuluttajan foorumi tarjoaa myös materiaalia ja tehtäviä liittyen suoraan länsimaisen kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen vaikutuksiin ihmisten elämään ja ympäristöön.

Lukion puolella erityisesti ensimmäisen historian kurssin teemoista maailmantalouden syntyminen, teollistuvan maailman aiheuttamat ympäristövaikutukset ja globaalin kulutusyhteiskunnan aihealueet osuvat hyvin yksiin Globaalin kuluttajan foorumin käsittelemien aiheiden kanssa.

Yhteiskuntaoppi

Yläkoulun yhteiskuntaopin opetuksessa yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen sekä tavoite oppia tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnallisena toimijana osuvat hyvin yhteen Globaalin kuluttajan foorumin teemojen kanssa. Opetuksen sisältöalueista yksilöt ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina sekä ulkomaankauppa ja globaalitalouden merkitys sopivat käsiteltäviksi yhdessä Globaalin kuluttajan foorumin teemojen kanssa. Lukion yhteiskuntaopin tavoitteena on muun muassa, että opiskelija kykenee muodostamaan perustellun näkemyksen ristiriitaisista ja arvosidonnaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä. Yhteiskuntatiedon kurssilla erityisesti kansalaisvaikuttamisen teemat ja taloustiedon kurssilla puolestaan kansainvälinen kauppa ja talouden tulevaisuudennäkymät kuten kasvun rajat ovat teemoja, joita käsitellään myös Globaalin kuluttajan foorumilla.

Kotitalous

Globaalin kuluttajan foorumi tukee kotitalouden oppisisältöjä käsittelemällä monia kotitalouksien arkiseen kulutukseen liittyviä teemoja, esimerkiksi ruokaineiden hiili- ja vesijalanjälkeä. Foorumin ensimmäisessä ja toisessa osiossa keskitytään erityisesti omien arkisten kulutusvalintojen vaikutuksiin ympäristöön ja ihmisiin. Lisäksi osiossa viisi paneudutaan vastuullisen kuluttamisen teemoihin ja tutustumaan erilaisiin sertifikaatteihin ja merkkeihin, esimerkiksi Reilun kaupan järjestelmään.

Kuvataide

Kuvataiteen teemoista sekä yläkoulun että lukion opetussuunnitelmissa mainonnan kanavat ja ilmaisukeinot sekä mediakulttuurin vaikutus liittyvät erityisesti Globaalin kuluttajan foorumin jakson kuusi teemoihin, jossa käsitellään mainosten mielikuvamaailmaa ja vaikutuskeinoja. Tehtävässä 6 c) Vastamainos kannattaa ehdottomasti hyödyntää kuvataiteen opettajien asiantuntemusta.

Äidinkieli

Globaalin kuluttajan foorumin tehtävät rohkaisevat oppilaita muun muassa keskustelemaan, väittelemään, hankkimaan tietoja eri lähteistä, laatimaan erityyppisiä kirjoitelmia, kuten mielipidekirjoituksia sekä arvioimaan ja vertailemaan tekstejä ja niiden taustalla olevia arvoja ja asenteita. Nämä ovat myös äidinkielen opetuksen tavoitteita, ja monet tehtävistä sopivat harjoituksiksi äidinkielen kursseille sekä yläkoulussa että lukiossa. Lukion kursseista erityisesti Teksti ja vaikuttaminen -kurssin teemat osuvat yksiin Globaalin kuluttajan oppikirjan teemojen ja tehtävien kanssa. Äidinkielen tunnit sopivat siis hyvin ajokorttitehtävien toteuttamiseen.

Fysiikka

Sekä yläkoulun että lukion opetussuunnitelmassa fysiikan opetuksen yhtenä tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Globaalin kuluttajan foorumilla on mahdollista pureutua yläkoulun fysiikan opetuksen sisällöistä ainakin lämpöön energiamuotona, energian muuntumiseen voimalaitoksissa sekä sähkön käyttöön kodeissa. Lukiossa puolestaan fysiikan kahdessa ensimmäisessä kurssissa käsitellään myös energian kulutukseen liittyviä teemoja.

Kemia

Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään. Tavoitteena on myös tutustua aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviin prosesseihin sekä niiden merkitykseen luonnolle ja ympäristölle. Yläkoulun kemian sisältöalueista Globaalin kuluttajan foorumin teemoja ovat ainakin tuotteiden valmistus, käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys. Lukion opetussuunnitelman tavoitteiden osalta Globaalin kuluttajan foorumi tukee kestävän kehityksen merkityksen ymmärtämistä. Foorumin kulutuselektorniikan ympäristövaikutuksia käsittelevät osiot tulevat etenkin kurssin neljä sisältöjä.

Aihekokonaisuudet yläkoulussa ja lukiossa

Globaalin kuluttajan oppikirjaa voi käyttää myös yläkoulun ja lukion aihekokonaisuuksien käsittelyyn. Yläkoulun aihekokonaisuuksista osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta voivat hyödyntää Globaalin kuluttajan foorumia. Samoin lukion aihekokonaisuuksista aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys sekä kestävä kehitys voivat ammentaa Globaalin kuluttajan foorumin sisällöstä ja tehtävistä innostaen osallistuvaan kansalaisuuteen.