Jakso 2 Kulutuksen jäljet

Ensimmäisessä jaksossa käsitelty luonnonvarojen (yli)kulutus johtaa ympäristöongelmiin, kun ns. ekosysteemipalvelut heikkenevät. Kuluttaminen ja ympäristöongelmat eivät siis ole toisistaan irrallisia, vaan vahvasti yhteydessä toisiinsa. Puhutaan ekosysteemipalveluista, joilla tarkoitetaan luonnon tuottamia ja ihmisen tarvitsemia luonnonvaroja tai luonnon toimintoja. Ekosysteemipalveluja ovat mm. ruokakasvien viljely, pyyntikalastus, makean veden saatavuus, ilmastonsäätely, eroosion ehkäisy sekä luonnon tarjoamat virkistyskokemukset. Vuonna 2005 ilmestyneessä vuosituhannen ekosysteemiarviossa (Millennium Ecosystem Assessment) todettiin, että tarkastellusta 24 ekosysteemipalvelusta 15 eli 60 % oli heikentynyt. Tämän todettiin aiheuttavan haittaa ihmisten hyvinvoinnille ja heikentävän tulevien sukupolvien ulottuvilla olevia elämää ylläpitäviä palveluita.

Koska Globaalin kuluttajan foorumi käsittelee kulutuksen vaikutuksia globaalista näkökulmasta, on toiseen jaksoon valittu ongelmia, jotka ilmenevät pääasiassa kaukana sieltä, missä itse kulutus tapahtuu. Millennium Ecosystem Assessment -raportissa todetaan myös, että monet ekosysteemipalvelujen heikkenemisestä johtuvat haitat syntyvät kehitysmaissa mutta aiheutuvat tuotannosta, joka palvelee rikkaita maita. Jakson materiaaleissa ja tehtävissä käsitellään makean veden käyttöä, ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Pääpaino on veden ja energian kulutuksen pohtimisessa, ja tehtävissä tutustutaan vesi- ja hiilijalanjäljen käsitteisiin sekä siihen, kuinka omalla kulutuksella voi vaikuttaa luonnonvarojen sääteliääseen ja järkevään käyttöön. Lisäksi sivutaan ilmasto-oikeudenmukaisuus teemaa ja nostetaan esiin teollisuusmaiden ja kehitysmaiden erilainen osuus ilmastonmuutoksen aiheuttajina ja toisaalta ongelman ratkaisijoina.

Jakson teemat jatkavat edelleen pääasiassa luonnontieteiden, biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian sisältöalueissa. Veden ja hiilen kierto sekä biodiversiteetti ovat yksittäisiä aiheita, joiden käsittely voidaan yhdistää luvussa käsiteltävään vesi- ja hiilijalanjälkeen tai sademetsäpeliin.

Tehtävät ja opetusvinkit

Tehtävän 2 a) peli esittelee hauskalla ja konktreettisella tavalla vesijalanjäljen antamalla tietoja erilaisten ruokien vesijalanjäljistä. Pelissä ei luonnollisesti ole kaikkia mahdollisia ruoka-aineita, mutta lisätietoa vesijalanjäljestä saa muun muassa tehtävässä 2 c), joka esittelee vesi- ja hiilijalanjäljen laskurit. Tehtävät 2 a) ja 2 c) täydentävät toisiaan. Laskureiden käytössä on samat haasteet kuin ekologisen jalanjäljen laskemisessa eli oppilaiden tietämys omasta kulutuksesta ja valmiudet arvioida sitä. Opettajan kannattaa siis tutustua laskureihin etukäteen ja ennakoida oppilaille hankalia kohtia.

Vesijalanjäljen ymmärtämiseksi ennen tehtävien tekoa on hyvä varmistaa vähintään se, että oppilaat ymmärtävät, mistä ruokien vesijalanjälki koostuu. Kyseessä ei ole siis ainoastaan vesi, joka ruoanlaitossa käytetään (esimerkiksi keitetään vedessä riisiä tai kahvia) vaan pääasiassa tuotteen kasvattamisessa, jalostuksessa ja kuljetuksessa käytettävä vesi.

Tehtävissä 2 b) ja 2 c) pohditaan ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen perusteita ei kuitenkaan käsitellä kovin tarkasti Globaali kuluttajan foorumilla, ja opettajan on hyvä varmistaa, että oppilaiden perustiedot ilmastonmuutoksesta ovat ajan tasalla. Molempien tehtävien lähestymistapa on oppilaslähtöinen arkisten ratkaisujen etsiminen ja henkilökohtaisten valintojen miettiminen. Tehtävässä 2 b) oppilaille annetut nettilinkit johdattavat moniin valmiisiin ilmastoystävän vinkkeihin. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla niiden soveltaminen konkreettisesti omaan elämään eikä vinkkien suora kopioiminen. On myös hyvä tuoda esiin, että oman elämän valinnat ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta ongelman ratkaisu ole yksin yksilöiden harteilla. Lisäksi tarvitaan poliittisten päätöksentekijöiden panosta ja rakenteellisia toimia ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.

Vinkki

Mikäli opettaja haluaa luvun yhteydessä käsitellä ilmastonmuutoksen perusteita myös laajemmin, niin valmista opetusmateriaalia löytyy sivuilta www.ilmasto.org. Kannattaa myös pohtia erityisen ilmastolähettilään kutsumista koululle. Lisätietoa ilmastolähettiläistä löytyy www.ilmasto.org ja www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailut. Ilmasto-oikeudenmukaisuudesta voi lukea lisää Kepan sivuilta.

Vinkki

Tehtävässä 2 b) kootut ilmastoystävän vinkit arkeen voidaan koota yhteiseksi esitykseksi ja ripustaa seinälle. Tällainen aiheen esittely luokassa tai koulun käytävällä on erinomainen tapa antaa tietoa ja konkreettisia ideoita myös muille oppilaille ja opettajille aiheesta.

Tehtävä 2 d) johdattelee mukavalla tavalla miettimään oman kodin sisustuksen ympäristövaikutuksia. Made in Sademetsä -nettipelissä sisustetaan omaa huonetta erilaisilla asioilla, ja tehtävän lopuksi saa leikkimielisen arvion omasta ”sisustajatyypistään”. Tehtävä käsittelee kuitenkin myös mm. sademetsistä tuotavien materiaalien vaikutusta ympäristöön ja biodiversiteettiin. Sisustuselementtejä valitessaan pelaaja saa myös tietoa vaikutuksista, jos malttaa lukea tietolaatikot. Opettajan kannattaa jälleen kokeilla ensin itse pelin pelaamista, jotta osaa tarvittaessa opastaa oppilaita.

Vinkki

Tehtävän 2 d) Sademetsä-peliä voi hyödyntää myös syvemmin, kuin pelkällä sisustajatyypin kirjaaminen verkkolomakkeelle. Oppilaat voivat esim. pareittain luoda jonkin haluamansa sisustuksen ja koota sisustuksen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen, niin että voivat esitellä ne luokassa.

Tehtävä 2e) on tarkoitettu lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Tehtävä tuo esiin biopolttoaineiden ympäristö- ja köyhyysvaikutukset kehitysmaissa. Tehtävä vaatii oma-aloitteista tiedonetsintää ja asioiden jäsentämistä, vaikka valmiit linkit tiedon lähteille on annettu. Tehtävä vaatii pohdintaa ja arviointia siitä, kuinka hankalia ympäristöhaasteita voidaan ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla. Tehtävä tarjoaa aiheesta kiinnostuneille haastavamman vaihtoehdon kuin sademetsäpeli ja sopii esimerkiksi kotitehtäväksi.

Lähteitä ja lisätietoa.